Strona Główna BIP Strona Główna
► Świadczenia osobiste
 

►ŚWIADCZENIA NA RZECZ OBRONY PAŃSTWA DZIAŁ VII

Ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012r., poz.461)

ŚWIADCZENIA OSOBISTE

1. Polegające na wykonywaniu różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz przygotowania obrony państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków.

 

2. Obowiązku użycia posiadanych narzędzi prostych, a w stosunku do osób wykonujących świadczenia polegające na doręczaniu dokumentów powołania do czynnej służby wojskowej oraz wezwań do wykonania świadczeń, zwanych dalej "kurierami".

 

3. Obowiązek świadczeń osobistych może być nałożony w związku z ćwiczeniami wojskowymi ćwiczeniami w jednostkach przewidzianych do militaryzacji, ćwiczeniami w obronie cywilnej oraz ćwiczeniami praktycznymi w zakresie powszechnej samoobrony, a także w celu dostarczenia i obsługi przedmiotów świadczeń rzeczowych.

 

4. W stosunku do kurierów obowiązek świadczeń osobistych może być nałożony tylko w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej Sił Zbrojnych.

 

5. Do wykonania różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz Sił Zbrojnych, obrony cywilnej lub jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa.

 

ŚWIADCZENIA RZECZOWE

1. Polegających na oddaniu do używania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony Państwa.

 

2. Polegających na oddaniu posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych do używania przez Siły Zbrojne, jednostki organizacyjne obrony cywilnej lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania na potrzeby obrony państwa.

 

ŚWIADCZENIA SZCZEGÓLNE

1. Dostosowanie posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych do potrzeb obrony Państwa, w sposób niezmieniający ich właściwości i przeznaczenia.

 

2. Przystosowanie budowanych (przebudowywanych i rozbudowywanych) obiektów budowlanych oraz wytwarzanych rzeczy ruchomych do potrzeb obrony Państwa, w sposób niezmieniający ich właściwości i przeznaczenia.

 

3. Gromadzenie, przechowywanie konserwacja przedmiotów niezbędnych do wykonania czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2.

► Formularz sprawozdawczy PM-1

  PM-1 wzór do pobrania

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012r., poz. 591.) podmioty gospodarki narodowej są obowiązane do przekazania jednorazowo, przekazywania systematycznie lub okresowo, nieodpłatnie informacji i danych statystycznych dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników w formach i terminach oraz według zasad metodologicznych określonych szczegółowo w programie badań statystycznych statystyki publicznej oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 31.

W Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 07 marca 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełnienia oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na rok 2012r. (Dz. U. z 2012r., poz. 446) określony został wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, ustalonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012, prowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej PM-1(roczne sprawozdanie o pojazdach i maszynach). Zgodnie z ww. wzorem formularza sprawozdawczego (PM-1) administratorem danych o rzeczach ruchomych (nieruchomościach) oraz danych osobowych zawartych w niniejszym sprawozdaniu jest Wojskowa Komenda Uzupełnień i dane te będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r., poz. 461) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.). Dane o rzeczach ruchomych (nieruchomościach) oraz dane osobowe będą przetwarzane dla celów ewidencji wojskowej w trybie art. 212 i 223a ww. ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ewidencji wojskowej świadczeń na rzecz obrony (Dz .U. Nr 148, poz. 1556 z późn. zm.).