Strona Główna BIP Strona Główna
► Szkolenie rezerwy osobowej
 

Ćwiczenia żołnierzy rezerwy

Żołnierzami rezerwy są osoby przeniesione do rezerwy po odbyciu czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub ze służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych, albo też bez odbycia tej służby, jeżeli w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej za wyjątkiem osób wymienionych w art. 58 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 z późn. zm.).

Do odbycia ćwiczeń wojskowych nie powołuje się żołnierzy rezerwy, którzy:

1. prowadzą własną kampanię wyborczą w przypadku kandydowania do organów, o których mowa w art. 65 ust. 4 - w czasie jej trwania;

2. zostali wybrani na posła, w tym do parlamentu Europejskiego, albo senatora - w czasie trwania kadencji;

3. zostali przeznaczeni do odbycia służby zastępczej lub odbyli tę służbę.

Niezależnie od ćwiczeń wojskowych, podoficerów, chorążych i oficerów rezerwy można powołać do okresowej służby wojskowej w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony Państwa lub potrzebami Sił Zbrojnych, lub zarządzania kryzysowego, zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działań antyterrorystycznych, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa.

Wojskowy Komendant Uzupełnień na wniosek żołnierza rezerwy udziela mu informacji o przewidywanym powołaniu go w danym roku kalendarzowym do odbycia ćwiczeń wojskowych.

Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych przez cały okres pozostawiania żołnierza w rezerwie nie może przekraczać:

1. dla szeregowych, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową - dwunastu miesięcy;

2. dla szeregowych, którzy nie odbyli zasadniczej służby wojskowej - piętnastu miesięcy;

3. dla podoficerów - osiemnastu miesięcy;

4. dla oficerów - dwudziestu jeden miesięcy.

Żołnierze rezerwy mogą mieć nadany przydział mobilizacyjny przez łączny okres nie dłużej niż:

1. szeregowi do 15 lat

2. podoficerowie i oficerowie do 20 lat

Przepisów tych nie stosuje się, jeżeli Wojskowy Komendant Uzupełnień nie ma możliwości nadania przydziałów mobilizacyjnych innym żołnierzom rezerwy.

Szkolenie wojskowe żołnierzy rezerwy

Do odbycia ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy powołuje się w trybie:

1. natychmiastowego stawiennictwa;

2. ochotniczym;

3. zwykłym.

(Rozporządzenie MON z dnia 15 czerwca 2015 r. - Dz. U. 2015.950)

Powołaniu do odbycia ćwiczeń wojskowych podlegają żołnierze rezerwy:

1. podoficerowie i oficerowie - do końca roku kalendarzowego w którym kończą 63 lata;

2. szeregowi - 55 lat.

Ćwiczenia wojskowe odbyte w stopniu szeregowego lub w stopniu podoficerskim zalicza się do łącznego czasu ćwiczeń wojskowych ustalonego dla oficerów. Czas trwania ćwiczeń wojskowych nie może przekraczać łącznie dziewięćdziesięciu dni w ciągu roku.

Żołnierz rezerwy może odbywać ćwiczenia wojskowe trwające do dwudziestu czterech godzin nie więcej niż trzy razy w roku, a pozostałe ćwiczenia raz w roku. Niezależnie od tych ćwiczeń żołnierz rezerwy może odbywać nie więcej niż jeden raz w roku ćwiczenia wojskowe prowadzone w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostek wojskowych. W przypadkach gdy wymaga tego konieczność zapewnienia obrony lub bezpieczeństwa państwa, Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może przedłużyć czas trwania ćwiczeń wojskowych do sześciu miesięcy w ciągu roku.

Formy ćwiczeń wojskowych i sposób ich odbywania

Ćwiczenia wojskowe mogą być odbywane jako:

1. jednodniowe;

2. krótkotrwałe - trwające nieprzerwanie do trzydziestu dni;

3. długotrwałe - trwające nieprzerwanie do dziewięćdziesięciu dni;

4. rotacyjne - trwające łącznie do trzydziestu dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

Karta powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych powinna być doręczona żołnierzowi rezerwy nie później niż 14 dni przed dniem stawiennictwa się do czynnej służby wojskowej określonej w karcie powołania.

Świadczenia rekompensujące:

Świadczenie rekompensujące wypłaca się żołnierzowi za okres odbytych ćwiczeń wojskowych. Okres odbytych ćwiczeń wojskowych dowódca jednostki stwierdza w rozkazie dziennym jednostki wojskowej oraz w zaświadczeniu o odbyciu przez żołnierza ćwiczeń wojskowych.

Świadczenie rekompensujące stanowią odpowiednio:

1. kwota miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza ze stosunku pracy lub stosunku służbowego podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych;

2. kwota dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzielona przez 252 i następnie pomnożona przez liczbę odbytych ćwiczeń wojskowych;

3. kwota uzyskana z pomnożenia liczby hektarów przeliczeniowych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 1045), gospodarstwa rolnego, w którym żołnierz prowadzi działalność rolniczą, przez miesięczną wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1ha przeliczeniowego, ogłoszoną na podstawie art. 18 tej ustawy, podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych. W przypadku współwłasności gospodarstwa rolnego, dochód z pracy współwłaściciela będzie liczony zgodnie z jego udziałem we współwłasności.

Wysokość kwot, o których mowa powyżej, w przeliczeniu na jeden dzień ćwiczeń wojskowych, na wniosek żołnierza, stwierdza:

1. naczelnik urzędu skarbowego - w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą;

2. pracodawca - w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w stosunku służby;

3. wójt, burmistrz lub prezydent miasta - w stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolniczej.

Naczelnik urzędu skarbowego, pracodawca, wójt, burmistrz lub prezydent miasta po dokonaniu czynności, o której mowa wydaje wydaje żołnierzowi zaświadczenie, w którym podaje kwotę dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu. Wysokość kwot, organy wskazane powyżej stwierdzają niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia wniosku.

Procedura odwoławcza:

Od decyzji Wojskowego Komendanta Uzupełnień o powołaniu na ćwiczenia wojskowe przysługuje żołnierzowi rezerwy prawo do odwołania się do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze, za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Zielonej Górze, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Wniesienie odwołania od decyzji nie zwalnia powołanego (powołanej) od obowiązku stawienia się do czynnej służby wojskowej w terminie i miejscu określonym w karcie powołania.

Wojskowy Komendant Uzupełnień po otrzymaniu odwołania może zmienić swoją decyzję na korzyść żołnierza rezerwy.

W wypadku nieuwzględnienia odwołania Wojskowy Komendant Uzupełnień całość dokumentacji przekazuje w terminie 7 dni do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego wydaje ostateczną decyzję nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania odwołania. Decyzję przesyła się żołnierzowi rezerwy i Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień.

W wypadku gdy żołnierz rezerwy, któremu doręczono kartę powołania nie może stawić się do odbycia ćwiczeń wojskowych w terminie określonym w tej karcie   z powodu obłożnej choroby, niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Wojskowego Komendanta Uzupełnień osobiście lub przez inne osoby. Po ustaniu choroby zgłosić się niezwłocznie do WKU wraz z kartą powołania i zaświadczeniem lekarskim.