Strona Główna BIP Strona Główna
► Szkolenie rezerwy osobowej
 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 299) wprowadza się obowiązkowe ćwiczenia wojskowe dla żołnierzy rezerwy w związku z wystąpieniem potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie przeszkolenia żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały mobilizacyjne oraz dla żołnierzy rezerwy, którym planuje się nadać takie przydziały.

Ćwiczenia żołnierzy rezerwy

Żołnierzami rezerwy są osoby przeniesiona do rezerwy po odbyciu czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub ze służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych, albo też bez odbycia tej służby, jeżeli w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej ( za wyjątkiem osób wymienionych w art 58 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U.z 2012r. poz. 461).

Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych.

Do odbycia ćwiczeń wojskowych nie powołuje się żołnierzy rezerwy, którzy:

1. prowadzą własną kampanię wyborczą - w czasie jej trwania

2. zostali wybrani do Sejmu, Senatu lub organów samorządu terytorialnego - w czasie trwania kadencji

3. odbyli służbę zastępczą

Niezależnie od ćwiczeń wojskowych, podoficerów, chorążych i oficerów rezerwy można powołać do okresowej służby wojskowej w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony Państwa lub potrzebami Sił Zbrojnych, a także zwalczania klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i likwidacji ich skutków. stawiennictwa.

Wojskowy Komendant Uzupełnień na wniosek żołnierza rezerwy udziela mu informacji o przewidywanym powołaniu go w danym roku kalendarzowym do odbycia ćwiczeń wojskowych.

Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych przez cały okres pozostawiania żołnierza w rezerwie nie może przekraczać:

1. dla szeregowych, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową - dwanaście miesięcy;

2. dla szeregowych, którzy nie odbyli zasadniczej służby wojskowej - piętnaście miesięcy;

3. dla podoficerów - osiemnaście miesięcy;

4. dla oficerów - dwadzieścia jeden miesięcy;

Żołnierze rezerwy mogą mieć nadane przydziały mobilizacyjne przez łączny okres nie dłużej niż:

1. szeregowi: 15 lat

2. podoficerowie i oficerowie: 20 lat

Przepisów tych nie stosuje się, jeżeli wojskowy komendant uzupełnień nie ma możliwości nadania przydziałów mobilizacyjnych innym żołnierzom rezerwy.

Szkolenie wojskowe żołnierzy rezerwy

Do odbycia ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy powołuje się w trybie:

1. natychmiastowego stawiennictwa

2. zwykłym

3. ochotniczym na jego wniosek (Rozporządzenie MON z dn 17.03. 2004 - Dz.U.04.52.519:

Powołaniu do odbycia ćwiczeń podlegają żołnierze rezerwy:

1. podoficerowie i oficerowie - do końca roku kalendarzowego w którym kończą 60 lat;

2. szeregowi - 50 lat

Ćwiczenia wojskowe odbyte w stopniu szeregowego lub w stopniu podoficerskim zalicza się do łącznego czasu ćwiczeń wojskowych ustalonego dla oficerów. Czas trwania ćwiczeń wojskowych nie może przekraczać łącznie dziewięćdziesięciu dni w ciągu roku.

Żołnierz rezerwy może odbywać ćwiczenia wojskowe trwające do 24 godzin nie więcej niż trzy razy w roku, a pozostałe ćwiczenia raz w roku. Niezależnie od tych ćwiczeń żołnierz rezerwy może odbywać nie więcej niż jeden raz w roku ćwiczenia wojskowe prowadzone w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostek wojskowych. Rada Ministrów może przedłużyć czas trwania ćwiczeń do sześciu miesięcy w ciągu roku. Powyższych przepisów nie stosuje się do ćwiczeń wojskowych związanych z udziałem w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków, akcjami poszukiwawczymi oraz ratowania życia ludzkiego.

Do okresowej służby wojskowej powołuje się żołnierzy rezerwy, a także przenosi się do tej służby żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe lub nadterminową zasadniczą służbę wojskową Łączny czas trwania okresowej służby wojskowej nie może przekraczać dwunastu miesięcy przez okres pozostawania żołnierza w rezerwie.

Jeżeli żołnierz podlegający zwolnieniu z okresowej służby wojskowej w związku z upływem czasu trwania tej służby lub orzeczeniem niezdolności do służby wojskowej jest niezdolny do pracy z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim, czas trwania okresowej służby wojskowej przedłuża się na jego prośbę na okres choroby, nie przekraczający sześciu miesięcy.

Formy ćwiczeń wojskowych i sposób ich odbywania.

Ćwiczenia wojskowe odbywają się jako:

1. jednodniowe ćwiczenia wojskowe trwające do 24 godzin

2. krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe trwające od 2 do 30 dni kalendarzowych

3. długotrwałe ćwiczenia wojskowe trwające od 31 do 90 dni kalendarzowych

Karta powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych powinna być doręczona żołnierzowi rezerwy nie później niż 14 dni przed dniem stawienia się do czynnej służby wojskowej określonych w tej karcie.

Świadczenie rekompensujące wypłaca się żołnierzowi za okres odbytych ćwiczeń wojskowych - z wyjątkiem ćwiczeń do 24 godzin odbywanych w czasie lub dniu wolnym od pracy (Przysługuje za utracone wynagrodzenie za pracę, dochód z działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń, oraz zwrotu wydatków poniesionych z tego tytułu organom samorządu terytorialnego). Okres odbytych ćwiczeń wojskowych ustala Dowódca JW., stwierdza to w rozkazie oraz w zaświadczeniu.

Świadczenia rekompensujące stanowią:

Świadczenia pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/30 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu, pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych ( nie może być wyższa od 1/30 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, którego wysokość ogłasza Prezes GUS.

Świadczenia pieniężne nie przysługują żołnierzom rezerwy powołanych na ćwiczenia, jeżeli otrzymali od pracodawcy wynagrodzenie za okres odbywania ćwiczeń wojskowych.

Świadczenia pieniężne ustala i wypłaca wójt lub burmistrz ( prezydent miasta) na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy, złożony nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych ( w kwocie pomniejszonej o uposażenie otrzymane z tytułu odbytych ćwiczeń).

Procedura odwoławcza:

Od decyzji Wojskowego Komendanta Uzupełnień o powołaniu na ćwiczenia wojskowe przysługuje żołnierzowi rezerwy prawo do odwołania się do Szefa Wojewódzkiego Sztabu wojskowego, za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Karty powołania.

Wniesienie odwołania nie zwalnia żołnierza rezerwy, któremu Karta powołania została doręczona, od obowiązku stawienia się na ćwiczenia wojskowe w określonym w niej terminie i miejscu

Wojskowy Komendant Uzupełnień po otrzymaniu odwołania może zmienić swoją decyzję na korzyść żołnierza rezerwy.

W wypadku nieuwzględnienia odwołania Wojskowy Komendant Uzupełnień całość dokumentacji przekazuje w terminie 7 dni do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego wydaje ostateczną decyzję nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Decyzję przesyła się żołnierzowi rezerwy i Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień.

W wypadku uchylenia decyzji przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień lub przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego albo stwierdzenia jej nieważności, decyzję tę przesyła się również dowódcy jednostki wojskowej, by w sytuacji, gdy żołnierz rezerwy odbywa jeszcze ćwiczenia wojskowe, można go było z nich zwolnić.

W wypadku, gdy żołnierz rezerwy nie wniósł odwołania od decyzji przed jego stawieniem się na ćwiczenia wojskowe, odwołanie to może wnieść za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której odbywa ćwiczenia wojskowe, jednak z zachowaniem terminu 14 dni od dnia doręczenia mu tej karty.

W wypadku gdy żołnierz rezerwy, któremu doręczono Kartę powołania nie może stawić się do odbycia ćwiczeń wojskowych w terminie określonym w tej karcie z powodu obłożnej choroby, niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Wojskowego Komendanta Uzupełnień osobiście lub przez inne osoby. Po ustaniu przyczyn niestawienia się żołnierz rezerwy zgłasza się niezwłocznie do Wojskowego Komendanta Uzupełnień, przedstawiając w tej sprawie odpowiednie dokumenty.

Wojskowy Komendant Uzupełnień, po otrzymaniu zawiadomienia, niezwłocznie powiadamia dowódcę jednostki wojskowej o przyczynach niestawienia się żołnierza rezerwy na ćwiczenia wojskowe.