Strona Główna BIP Strona Główna
► Dodatkowe informacje
 

► Nagrody dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych

Minister Obrony Narodowej, chcąc docenić służbę żołnierzy w Narodowych Siłach Rezerwowych utworzył dla nich dodatkowy fundusz nagród.
Żołnierze rezerwy posiadający nadany przydział kryzysowy, po każdych 12 miesiącach trwania kontraktu, odbytych planowanych ćwiczeniach wojskowych i uzyskaniu z tych ćwiczeń pozytywnych ocen, mogą otrzymać od swoich dowódców nagrody finansowe w wysokości do 2000 zł.
...................................................................................................................................................................

► Uproszczenie procedur zawierania kontraktów w ramach NSR

Z dniem 25 marca br. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia MON z 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (Dz. U. z 2011, nr 54, poz. 281). Zmiany mają na celu uproszczenie procedury zawierania kontraktów i ograniczenie barier administracyjnych. Kandydaci na żołnierzy NSR po zmianie do wniosku dołączają następujące dokumenty:

• świadectwo ukończenia szkoły (uwierzytelniona kopia lub odpis);
• posiadane poświadczenie bezpieczeństwa (uwierzytelniona kopia);
• inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (certyfikaty, kursy itp.);

Istotna zmiana dotyczy zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, które kosztuje 50 zł. Obecnie wystarczy złożyć oświadczenie o braku karalności za przestępstwo umyślne. Wojskowy Komendant Uzupełnień dokona weryfikacji tych oświadczeń. Ponadto uproszczone zostały procedury sprawdzające w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa wymaganego do zawarcia kontraktu lub nadania przydziału kryzysowego.
...................................................................................................................................................................