Strona Główna BIP Strona Główna
► Uprawnienia
 
UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY NSR

   Po wstąpieniu do Narodowych Sił Rezerwowych i otrzymaniu przydziału kryzysowego żołnierzom przysługują następujące uprawnienia:

Należności finansowe

  Żołnierze NSR otrzymują atrakcyjne uposażenie zasadnicze wg stopnia etatowego zajmowanego stanowiska, za każdy dzień służby z tytułu:
- odbywania ćwiczeń wojskowych;
- pełnienia okresowej służby wojskowej.

  Ponadto przysługuje im:

- zwrot kosztów przejazdu w sytuacji zamieszkiwania poza miejscem pełnienia służby /z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia czynnej służby wojskowej i z powrotem/;
- prawo do nagród z tytułu realizacji zadań służbowych (po 12 miesiącach trwania kontraktu i odbyciu ćwiczeń rotacyjnych z wynikiem pozytywnym);
- zwrot różnicy pomiędzy wynagrodzeniem z tytułu zatrudnienia a uposażeniem w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej.

Kwestie pracownicze

- w okresie pozostawania na przydziale kryzysowym stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany. Przepisu nie stosuje się do umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy. Ochrona nie obejmuje także przypadków ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy, albo likwidacji stanowiska pracy, a także sytuacji określonych w art.1 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników / Dz.U. Nr 90, poz.844, z póżn. zm./. W tych przypadkach rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić na ogólnych zasadach;
- uzyskanie gwarancji stabilności zawodowej /urlopowanie na czas służby w NSR przy zachowaniu praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej,itp./;
- czas czynnej służby wojskowej będzie wliczony do wysługi pracowniczej;
- w przypadku emerytów wojskowych, których emerytura jest niższa niż 75 proc. podstawy jej wymiaru, okres czynnej służby wojskowe w NSR zostanie im doliczony do wysługi;
- w okresie pełnienia czynnej służby wojskowej będą opłacone składki z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

Pomoc edukacyjna

  Istnieje możliwość:
- wypłaty ekwiwalentu pieniężnego z tytułu poniesionych kosztów związanych z uzyskaniem kwlifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych;
- skierowania żołnierza NSR do odbycia szkolenia (kursu) w celu uzyskania kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych;
- dofinansowanie kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji, zwłaszcza w specjalnościach wojskowych wymagających podwyższonych kwalifikacji, w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostawania na przydziale kryzysowym.

Opieka zdrowotna

- określona opieka medyczna i świadczenia zdrowotne w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej;
- bezpłatne badania i szczepienia profilaktyczne związane z pełnieniem okresowej służby wojskowej;
- turnusy leczniczo - profilaktyczne po powrocie ze służby poza granicami kraju.

Świadczenia w naturze

- bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe na czas pełnienia czynnej służby wojskowej;
- bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie, wojskowe lub równoważnik pieniężny w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej;
- bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny na czas pełnienia czynnej służby wojskowej.

Prestiż służby w rezerwie

- uwzględnianie czasu służby w NSR jako preferencji przy ubieganiu się o stanowiska w administracji państwowej i publicznej oraz szkolnictwie;
- prawo do odznaczeń za wzorową i długoletnią służbę w NSR oraz przewidzianych dla żołnierzy odznaczeń państwowych i resortowych;
- prawo do publicznego występowania oraz udziału w mundurze w świętach państwowych, wojskowych i lokalnych;
- prawo do honorowych tytułów żołnierza, podoficera, oficera - rezerwisty oraz noszenia związanych z nim odznak po zakończeniu nienagannej służby;
- prawo do wyróżnień za wzorową służbę.