Strona Główna BIP Strona Główna
► Uprawnienia
 
ŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

Żołnierze pełniący służbę przygotowawczą otrzymują stawki uposażenia uzależnione od rodzaju korpusu, na potrzeby którego będą kształceni:

1. 60 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego w przypadku podchorążych – co daje kwotę miesięczną 1740 zł;
2. 40 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego w przypadku kadetów – co daje kwotę miesięczną 1160 zł;
3. 30 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego w przypadku elewa – co daje kwotę miesięczną 870 zł.

Ponadto żołnierze pełniący służbę przygotowawczą otrzymują:

• zwrot kosztów przejazdów do miejsca pełnienia służby i z powrotem;
• nagrody uznaniowe, zapomogi;
• bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe;
• bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe;
• bezpłatne wyżywienie;
• opieka medyczna;
• urlop wypoczynkowy w wymiarze 5 dni kalendarzowych.

Ochrona stosunku pracy:

Ochrona stosunku pracy żołnierza służby przygotowawczej polega na ograniczeniu możliwości rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę. Pracodawca jest zobowiązany zatrudnić żołnierza, jeżeli w ciągu 30 dni od zwolnienia ze służy przygotowawczej zgłosi się on do zakładu pracy w celu podjęcia obowiązków. Ten mechanizm nie ma jednak zastosowania do umów o pracę zawartych na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy. Ponadto, w przypadku gdy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy, rozwiązanie stosunku pracy następuje na zasadach ogólnych.

Art 133 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015, poz. 827 z póź. zm.) Żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą oraz członkom ich rodzin przysługują szczególne uprawnienia przewidziane dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i członków ich rodzin na zasadach określonych w art. 118-132.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2015, poz. 827 z póź. zm.).
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 02 marca 2010r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą (Dz.U. z 2010, nr 41, poz. 241).
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz.U. z 2015, poz. 449).
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 marca 2010r. w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (Dz.U z 2010, nr 64, poz. 397).