Strona Główna BIP Strona Główna
► Wydanie duplikatu książeczki wojskowej
 

 
KSIĄŻECZKA WOJSKOWA
 
 1. Książeczka wojskowa jest wojskowym dokumentem osobistym.
 2. Książeczka wojskowa jest przeznaczona do potwierdzenia stosunku jej posiadacza do powszechnego obowiązku obrony, a w szczególności obowiązku czynnej służby wojskowej.
 3. Książeczkę wojskową odbiera osobiście za potwierdzeniem odbioru osoba objęta ewidencją prowadzoną przez wojskowego komendanta uzupełnień.
 4. Książeczkę wojskową wydaje się w lokalu, w którym przeprowadzana jest kwalifikacja wojskowa, lub w wojskowej komendzie uzupełnień albo w innym miejscu  wyznaczonym przez wojskowego komendanta uzupełnień.
 5. Ewidencję wydanych i zwróconych książeczek wojskowych prowadzi wojskowy komendant uzupełnień.
 6. Posiadacz książeczki wojskowej na żądanie uprawnionych organów wojskowych dokonuje jej zwrotu osobiście lub, w razie zaistnienia   przyczyn uniemożliwiających osobisty zwrot książeczki wojskowej, za pośrednictwem pełnoletniego członka rodziny, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania w tej sprawie.
 7. Osoba wyjeżdżająca za granicę na pobyt czasowy pozostawia książeczkę wojskową w swoim mieszkaniu lub składa ją na przechowanie właściwemu wojskowemu  komendantowi uzupełnień.
 


POSTĘPOWANIE W RAZIE UTRATY, ZNISZCZENIA LUB ZAGUBIENIA
 KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ
 
 1. O utracie, zniszczeniu lub zagubieniu książeczki wojskowej jej posiadacz jest obowiązany, niezwłocznie zawiadomić osobiście wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
 2. Wojskowy komendant uzupełnień w wypadku, o którym mowa w pkt 1, wydaje osobie składającej zawiadomienie duplikat książeczki wojskowej.
 3. Osoba, której wydano duplikat książeczki wojskowej, uiszcza opłatę skarbową.
 4. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy miejscowo ze względu na siedzibę organu wystawiającego książeczkę wojskową.
 5. W razie odzyskania utraconej książeczki wojskowej, jej posiadacz jest obowiązany niezwłocznie przekazać ją właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień.
 

 UWAGA 
 • w przypadku zagubienia czy też zniszczenia książeczki wojskowej należy przedłożyć inny dokument potwierdzający  tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) oraz dołączyć do wniosku jedną fotografię (3cm x 4 cm), potwierdzenie opłaty skarbowej na rachunek Urzędu Miasta w Zielonej Górze na kwotę - 28 zł.
 •  w przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu tożsamości (np. wszystkie zostały skradzione) - do wniosku o wydanie duplikatu, należy dołączyć zaświadczenie z policji o zgłoszeniu kradzieży dokumentów, fotografię (3cm x 4 cm) oraz potwierdzenie opłaty skarbowej na rachunek Urzędu Miasta w Zielonej Górze na kwotę - 28 zł.
 opłatę za  wydanie duplikatu książeczki należy dokonywać na konto:

 
URZĄD MIASTA W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Podgórna 22
 
NR 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258
kwota wpłaty 28 zł

Pobierz wniosek o wydanie dupliaktu książeczki wojskowej w formacie pdf.  

   
PODSTAWA PRAWNA:
 1. Art. 54 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, (Dz.U. z 2017 r. poz. 1430 z późn.zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie wojskowego dokumentu osobistego z dnia 24 sierpnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r, Nr 212, poz. 2154 z późn.zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami z dnia 10 czerwca 1992 r. (Dz.U. z 1992 r. Nr 51, poz. 233 z późn.zm.).
 4. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.  z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.).