Strona Główna BIP Strona Główna
► Informacje ogólne
 

Terminy kwalifikacji wojskowej na terenie administrowanym przez WKU Zielona Góra 2017:

1. Powiat Krosno Odrzańskie od 10.03.2017r. do 03.04.2017r. (Stawiennictwo kobiet 31.03.2017r) w Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10b tel. 507 025 963;
2. Miasto Zielona Góra od 09.02.2017r. do 17.03.2017r. (Stawiennictwo kobiet 16.03.2017r) w Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze, ul. Wazów 44 tel. 68 3253184;
3. Powiat Świebodzin od 14.02.2017r. do 08.03.2017r. (Stawiennictwo kobiet 07.03.2017r) w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie, ul. Cegielniana 13 tel. 68 4707390;
4. Powiat Zielona Góra od 20.03.2017r. do 12.04.2017r. (Stawiennictwo kobiet 11.04.2017r) w Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze, ul. Wazów 44 tel. 68 3253184;
5. Powiat Wschowa od 04.04.2017r. do 24.04.2017r. (Stawiennictwo kobiet 21.04.2017r) w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym we Wschowie, ul. Reymonta 1 tel. 65 5402378.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016r. roku, w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 roku (Dz. U. z 2016r., poz. 1657):

Czas kwalifikacji w 2017 roku określa się na okres od dnia 30 stycznia do 28 kwietnia 2017.

DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2017 ROKU WZYWA SIĘ:

1. mężczyzn urodzonych w 1998 r. ;

2. mężczyzn urodzonych w latach 1993-1997, . którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 1996 i 1997, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21.11.1967 o powszechnym obowiązku obrony RP (tj: w uczelniach publicznych i niepublicznych na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria; w szkołach policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria).

5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ:

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

• wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, (jeśli stawia się do kwalifikacji w innym terminie niż określony w wezwaniu).

• powiatowej komisji lekarskiej: posiadaną dokumentację medyczną, (dotyczy wszelkiej dokumentacji medycznej, jaką osoba stawiająca się do kwalifikacji posiada; wyniki badań specjalistycznych oraz laboratoryjnych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

• wojskowemu komendantowi uzupełnień: aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy; dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia i posiadane kwalifikacje zawodowe oraz zaświadczenie o pobieraniu nauki.

PRZEBIEG KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ:

Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje: stawienie się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień. W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z:

•sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;

•ustaleniem zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;

• wstępnym przeznaczeniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

•założeniem lub aktualizacją ewidencji wojskowej i przetwarzaniem danych gromadzonych w tej ewidencji; •wydaniem wojskowych dokumentów osobistych;

•przeniesieniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy i wydaniem na ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;

KATEGORIE ZDOLNOŚCI DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Istnieją następujące kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej:

kategoria A - zdolny do czynnej służby wojskowej co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej (zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, ćwiczeń wojskowych, służby przygotowawczej, okresowej służby wojskowej, służby w czasie mobilizacji i czasie wojny) a także odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej,

kategoria B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekle stany chorobowe, które w okresie dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskaniem zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju,

kategoria D - niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej.

kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

PRZENIESIENIE DO REZERWY:

Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, - „A” lub „D” po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy. Osoby te będą posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej. Przeniesienie do rezerwy osób, które spełniły obowiązek stawienia się do kwalifikacji następuje z mocy prawa, co oznacza że nie jest konieczne osobiste stawienie się w tym celu do WKU jednakże po wpis o uregulowanym stosunku do służby wojskowej należy udać się wraz z książeczką wojskową do WKU.. Osoby, którym przyznano kategorię zdrowia „E”, zostaną skreślone z ewidencji wojskowej, nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

Osoba do kontaktów z WKU Zielona Góra P. Katarzyna ŁADA (tel. 261 648 552) ....................................................................................................................................................................

► Kwalifikacja wojskowa 2016

W dniu 1 lutego 2016 roku rozpoczęliśmy kwalifikację wojskową dla powiatu krośnieńskiego. Do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Krośnie Odrzańskim stawi się w tym roku około 400 osób. Są to mężczyźni urodzeni w 1997 roku, mężczyźni nie posiadający określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej i ochotniczki, które wiążą swoją przyszłość ze służbą wojskową. Osoby stające do kwalifikacji wojskowej mają orzekaną zdolność do czynnej służby wojskowej, zakładaną ewidencję wojskową oraz wydawany wojskowy dokument osobisty. Podczas trwania kwalifikacji przedstawiciele Wojskowego Komendanta Uzupełnień p. Katarzyna Łada i kpt. Adam Wielgoś promują ochotnicze formy służby wojskowej. Osobom zainteresowanym wyjaśniają zasady podjęcia służby przygotowawczej w ramach NSR, zachęcają do nauki w szkołach wojskowych jak i służby zawodowej.

...................................................................................................................................................................

► Kwalifikacja wojskowa w Zielonej Górze

W dniu 4 kwietnia 2011 roku rozpoczęliśmy kwalifikację wojskową. Na terenie administrowanym przez WKU w Zielonej Górze pracowały w tym dniu dwie komisje: dla m. Zielona Góra i powiatu krośnieńskiego. Osoby stające do kwalifikacji wojskowej mają orzekaną zdolność do służby wojskowej oraz zakładaną ewidencje wojskową i wydawany wojskowy dokument osobisty. Ponadto wspólnie z żołnierzami 4 Zielonogórskiego pułku przeciwlotniczego z Czerwieńska promujemy ochotnicze formy służby wojskowej (służbę przygotowawczą, NSR, służbę zawodową, szkolnictwo wojskowe). Po uprawomocnieniu się orzeczenia lekarskiego (14 dni), osoby stające do kwalifikacji wojskowej są przenoszone do rezerwy (posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej).

► Kwalifikacja wojskowa w Świebodzinie

W dniu 09 maja 2011 roku rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa dla powiatu świebodzińskiego. W związku z zmianą terytorialnego zasięgu działania WKU w Zielonej Górze (od 01.01.2011 r.), jest to pierwsza kwalifikacja wojskowa prowadzona wspólnie przez Starostę Świebodzińskiego i Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Zielonej Górze. Starostę reprezentuje p. Andrzej BARTOSIEWICZ, Burmistrza Świebodzina p. Maria OBACZ, a Wojskowego Komendanta Uzupełnień p. Arkadiusz SEKULSKI i p. Anna STASIŃSKA. Osoby stające przed Powiatową Komisją Lekarską mają orzekaną zdolność do czynnej służby wojskowej, zakładaną ewidencję wojskową oraz wydawaną książeczkę wojskową. Ponadto przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień i jednostek wojskowych promują różne formy służby wojskowej a w szczególności służbę przygotowawczą i Narodowe Siły Rezerwowe.


...................................................................................................................................................................

► Kwalifikacja w 2010r

W dniu 10 lutego 2010r Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Zielonej Górze, o godz. 8.00 rozpoczęła pracę Powiatowa Komisja Lekarska dla miasta Zielona Góra w Medycznym Studium Zawodowym ul. Wazów 44, tel. (68) 325 31 84 w składzie: przedstawiciel prezydenta miasta Zielona Góra: Pan M. Frątczak oraz przedstawiciele Wojskowego Komendanta Uzupełnień: mjr S. Suszalski, Pani K. Jakubowska.

01 marca 2010r Działalność rozpocznie także Powiatowa Komisja Lekarska dla powiatu krośnieńskiego ul. Poznańska 42A (Klub Garnizonowy) Krosno Odrzańskie, tel. (68) 383 02 18. Rozpoczęcie kwalifikacji wojskowej w Zielonej Górze znalazło szerokie odzwierciedlenie w środkach masowego przekazu. Relacje z tego wydarzenia przedstawiły Radio Zachód, TV Odra.

Do stawienia się na kwalifikację wojskową zobowiązani są mężczyźni urodzeni w 1991 roku oraz ci, którzy mają nie uregulowany stosunek do służby wojskowej, a nie ukończyli 24 roku życia. Przed komisją stawić się mają także kobiety urodzone w latach 1986 – 1991, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej. Codziennie wzywanych jest przed Komisją Lekarską od 30 do 40 osób. Ochotniczo mogą się także zgłosić osoby, które ukończyły 18 lat, a nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej. W czasie kwalifikacji wojskowej sprawdzana jest tożsamość osoby wezwanej, określana jest kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, a po zakończeniu w/w czynności wydawana jest książeczka wojskowa. Przedstawiciele Wojskowego Komendanta Uzupełnień informują o zasadach naboru do korpusu szeregowych zawodowych, wojskowego szkolnictwa zawodowego oraz do Narodowych Sił Rezerwowych.

Osoby, które zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej, z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia komisji lekarskiej ( 14 dni od daty wydania ) zostaną przeniesione do rezerwy, co oznacza, że będą miały uregulowany stosunek do powszechnego obowiązku obrony.