Strona Główna BIP Strona Główna
MEDAL ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU
 


Ustanowiony dnia: 21 kwietnia 1966 r.


Zasady nadawania medalu zawiera Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19.04.1991 r. w sprawie  zasad i trybu nadawania medalu ,,Za zasługi dla obronności kraju" /Dz. U. nr 39 poz. 170 z 1991 rku/ . Utrzymano trzystopniowy charakter medalu. Nową oznakę Medalu stanowi krążek o średnicy 36 mm. Na awersie umieszczony jest hełm rycerski w koronie otoczony liśćmi akantu, poniżej tarcza, na której znajduje się orzeł wojskowy w koronie, a w otoku napis: ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU. Na rewersie znajduje się w części środkowej dwuwierszowy, poziomy napis: WOJSKO/POLSKIE.

Medalem ,,Za zasługi dla obronności kraju” wyróżnia się osoby, które wykazały męstwo lub odwagę w bezpośrednim działaniu związanym z obronnością kraju albo osiągnęły bardzo dobre wyniki w realizacji zadań obronnych. A także posiadają szczególne zasługi w dziedzinie rozwoju myśli i techniki wojskowej oraz potencjału obronnego jak również w zakresie szkolenia i wychowania wojskowego, zaś swoją pracą zawodową bądź działalnością w organizacjach społecznych znacznie przyczyniły się do rozwoju i umocnienia systemu obronnego kraju”.

W celu okazania wysokiego uznania Rodzicom,

którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy,

Minister Obrony Narodowej może ich wyróżnić:

1. Złotym medalem "Za zasługi dla obronności kraju" - jeżeli co najmniej pięcioro dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową, albo co najmniej troje dzieci pełni lub pełniło zawodową służbę wojskową;
2. Srebrnym medalem "Za zasługi dla obronności kraju" - jeżeli troje lub czworo dzieci pełni lub pełniło nienaganną czynną służbę wojskową.

Informacje o rodzicach spełniających powyższe wymogi, którzy do tej pory nie otrzymali takiego odznaczenia, prosimy przekazać osobiście, telefonicznie lub listownie do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zielonej Górze ul. Urszuli 8 tel. 261 648 554 lub e-mail: wkuzielonagora@ron.mil.pl

Niezbędne dane do sporządzenia wniosku na odznaczenie, które należy przedstawić w WKU to:

  •  dane rodziców : imiona, nazwisko, imiona ojców, daty urodzenia matki i ojca oraz nazwisko panieńskie matki;

  •  aktualny, dokładny adres zamieszkania rodziców;

  •  imiona dzieci, które odbyły służbę wojskową, Nr Jednostki Wojskowej i nazwę stanowiska zajmowanego w czasie pełnienia służby (książeczka wojskowa).

    TERMIN ZGŁASZANIA PROPOZYCJI DO WYRÓŻNIEŃ -

DO KOŃCA KWIETNIA KAŻDEGO ROKU


WNIOSEK O NADANIE MEDALU

W związku z powyższym Wojskowy Komendant Uzupełnień w Zielonej Górze , zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych o podawanie kandydatów osób, które powinny być tak uhonorowane. Informacje należy zgłaszać do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zielonej Górze przy ul. Urszuli 8 lub telefonicznie pod numerem 261 648 554.