Strona Główna BIP Strona Główna
Odszkodowania
 

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze jest właściwym organem do przyznawania
jednorazowych odszkodowań z tytułu:

 • wypadków pozostającymi w związku ze służba wojskową (w tym śmiertelnych),
 • schorzeń powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej,
 • szkód poniesionych w związku z wypadkiem wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotów
  osobistego użytku, służących do wykonywania zawodu, z wyjątkiem pojazdów samochodowych
  i wartości pieniężnych, mających miejsce lub związek z działalnością jednostek wojskowych,
  położonych na terenie województwa Lubuskiego

   

  podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie
   wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. Nr 83, poz. 760 ze ,zm.)
   ( zobacz tekst )
  • rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2003r. w sprawie
   postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem
   czynnej służby wojskowej (Dz.U. z 2003r. Nr 175, poz. 1707, ze zm.) ( zobacz tekst )
  • rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierpnia 2003r. r. w sprawie wykazów
   chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia
   odszkodowawcze (Dz.U. z 2003r. Nr 143, poz.1397 ze zm.) ( zobacz tekst )
  • rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 sierpnia 2003r. w sprawie ustalenia stopnia
   uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub
   choroby (Dz.U. z 2003r. Nr 163, poz. 1578 ze zm.) ( zobacz tekst )

  Postępowanie odszkodowawcze wszczyna się:

  • z urzędu - w stosunku do żołnierzy służby czynnej ( złożenie meldunku przełożonemu/dowódcy)
  • na wniosek - w stosunku do byłych żołnierzy ( zawodowych, służby zasadniczej, rezerwy)

  Wnioski zawierające:

  • imię i nazwisko poszkodowanego,
  • adres zamieszkania pod który będzie kierowana korespondencja,
  • datę wypadku,
  • nazwę, numer i miejsce stacjonowania jednostki wojskowej,
  • zwięzły opis wypadku z podaniem nazwy doznanego urazu,
  • wskazanie ewentualnych świadków zdarzenia,
  • kserokopię dokumentacji medycznej, potwierdzającej doznany uraz,
  • kserokopie orzeczeń wojskowych komisji lekarskich stwierdzających uraz - o ile były wydane,
  • informację o prowadzonych postępowaniach odszkodowawczych i przez kogo.

  należy kierować na adres:
  Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze
  ul. Batorego 56
  65-001 Zielona Góra

   

  informacja telefoniczna w sprawie odszkodowań i postępowań udzielana jest pod nr telefonu:

  tel. 261 648 418

   

  Wysokość oraz rodzaj uszczerbku na zdrowiu w orzeczeniu do celów odszkodowawczych dla
  województwa Lubuskiego ustala

   

  Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Żaganiu
  Adres: ul. Żarska 21, 68-100 Żagań
  Godziny pracy: 7.30- 14.30
  Tel. MON 261-689-514, Fax. 261-689-513

   

  W okresie od 01.04.2016 - 30.03.2017 wysokość wypłacanego jednorazowego odszkodowania
  za 1% uszczerbku na zdrowiu wynosi: 779,96 zł

  Wysokość odszkodowania za 1% uszczerbku na zdrowiu stanowi 20% przeciętnego wynagrodzenia
  w gospodarce narodowej które w 2013r., wyniosło 3.650,06 zł. i ogłoszone zostało w Komunikacie
  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia
  w gospodarce narodowej w 2013 r. (M.P. z 2014 r. poz. 146 z dnia 17 lutego 2014 r.).

  Odszkodowanie jest przyznawane w drodze decyzji Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
  w Zielonej Górze.

  Od decyzji Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze przysługuje odwołanie do
  właściwego sądu rejonowego - wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych, właściwego ze względu na
  miejsce zamieszkania (nie zameldowania) poszkodowanego.