Strona Główna BIP Strona Główna
Odszkodowania
 

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze jest właściwym organem do przyznawania
jednorazowych odszkodowań z tytułu:

  • wypadków pozostającymi w związku ze służba wojskową (w tym śmiertelnych),
  • schorzeń powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej,
  • szkód poniesionych w związku z wypadkiem wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotów
    osobistego użytku, służących do wykonywania zawodu, z wyjątkiem pojazdów samochodowych
    i wartości pieniężnych, mających miejsce lub związek z działalnością jednostek wojskowych,
    położonych na terenie województwa Lubuskiego

     

    podstawa prawna:

    • ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie
      wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. Nr 83, poz. 760 ze ,zm.)
      ( zobacz tekst )
    • rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2003r. w sprawie
      postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem
      czynnej służby wojskowej (Dz.U. z 2003r. Nr 175, poz. 1707, ze zm.) ( zobacz tekst )
    • rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierpnia 2003r. r. w sprawie wykazów
      chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia
      odszkodowawcze (Dz.U. z 2003r. Nr 143, poz.1397 ze zm.) ( zobacz tekst )
    • rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 sierpnia 2003r. w sprawie ustalenia stopnia
      uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub
      choroby (Dz.U. z 2003r. Nr 163, poz. 1578 ze zm.) ( zobacz tekst )

    Postępowanie odszkodowawcze wszczyna się:

    • z urzędu - w stosunku do żołnierzy służby czynnej ( złożenie meldunku przełożonemu/dowódcy)
    • na wniosek - w stosunku do byłych żołnierzy ( zawodowych, służby zasadniczej, rezerwy)

    Wnioski zawierające:

    • imię i nazwisko poszkodowanego,
    • adres zamieszkania pod który będzie kierowana korespondencja,
    • datę wypadku,
    • nazwę, numer i miejsce stacjonowania jednostki wojskowej,
    • zwięzły opis wypadku z podaniem nazwy doznanego urazu,
    • wskazanie ewentualnych świadków zdarzenia,
    • kserokopię dokumentacji medycznej, potwierdzającej doznany uraz,
    • kserokopie orzeczeń wojskowych komisji lekarskich stwierdzających uraz - o ile były wydane,
    • informację o prowadzonych postępowaniach odszkodowawczych i przez kogo.

    należy kierować na adres:
    Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze
    ul. Batorego 56
    65-001 Zielona Góra

     

    informacja telefoniczna w sprawie odszkodowań i postępowań udzielana jest pod nr telefonu:

    tel. 261 648 418

     

    Wysokość oraz rodzaj uszczerbku na zdrowiu w orzeczeniu do celów odszkodowawczych dla
    województwa Lubuskiego ustala

     

    Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Żaganiu
    Adres: ul. Żarska 21, 68-100 Żagań
    Godziny pracy: 7.30- 14.30
    Tel. MON 261-689-514, Fax. 261-689-513

     

    W okresie od 01.04.2016 - 30.03.2017 wysokość wypłacanego jednorazowego odszkodowania
    za 1% uszczerbku na zdrowiu wynosi: 779,96 zł

    Wysokość odszkodowania za 1% uszczerbku na zdrowiu stanowi 20% przeciętnego wynagrodzenia
    w gospodarce narodowej które w 2013r., wyniosło 3.650,06 zł. i ogłoszone zostało w Komunikacie
    Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia
    w gospodarce narodowej w 2013 r. (M.P. z 2014 r. poz. 146 z dnia 17 lutego 2014 r.).

    Odszkodowanie jest przyznawane w drodze decyzji Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
    w Zielonej Górze.

    Od decyzji Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze przysługuje odwołanie do
    właściwego sądu rejonowego - wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych, właściwego ze względu na
    miejsce zamieszkania (nie zameldowania) poszkodowanego.